Moottoriajoneuvot eivät kuulu jalkakäytävälle

Jalkakäytäville ja pyöräteille pysäytetään ja jopa pysäköidään usein sinne kuulumattomia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Syinä voivat olla mukavuudenhalu ja laiskuus tai se, että sääntöjä ei tunneta, pysäyttämistä ei osata tai pysäyttämispaikkoja ei ole tarpeeksi.

Tieliikennelain mukaan pysäköinti ei tarkoita lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten. Pysäköinnin sijaan tätä kutsutaan pysäyttämiseksi. 

– Esimerkiksi pysäköinti kielletty -liikennemerkin vaikutusalueella ajoneuvon saa pysäyttää ajoneuvon lyhytaikaista kuormaamista tai kuorman purkamista varten silloin, kun kyse on todellisen kuorman käsittelystä, eikä ainoastaan esim. pienehköstä paketin toimituksesta. Jos tiellä on pysäyttäminen sallittua, ei ajoneuvon pysäyttäminen jalkakäytävälle tai pyörätielle lyhytaikaista purkua tai lastausta varten ole sallittua, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Poliisi haluaa korostaa sitä, että ajoneuvoja saa pysäyttää ja pysäköidä vain niillä tienosilla, joissa ajoneuvolla saa muutenkin ajaa. 

– Moottorikäyttöistä ajoneuvoa (paitsi mopoa) ei saa pysäyttää tai pysäköidä jalkakäytävällä tai pyörätiellä, koska moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa ajaa jalkakäytävällä tai pyörätiellä, Kallio muistuttaa. 

Mitkä ovat pakottavia syitä pysäköidä?

Poikkeuksellisesti moottorikäyttöisen ajoneuvon saa pakottavasta syystä pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle tai pyörätielle, jos läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa. 

Pakottavaa syytä arvioitaessa pitää muistaa, että poikkeus on tarkoitettu sellaista kuormaa (olipa se tavaraa tai ihmisiä) varten, jota ei yksinkertaisesti voida kuormata tai purkaa muussa tähän sopivassa paikassa. 

Kallion mukaan kyseessä voisi olla liikkumisesteisen henkilön noutaminen tai esim. flyygelin tuominen tai hakeminen. 

Sen sijaan esimerkiksi ruokaläheteillä, jakeluautojen kuljettajilla, kiinteistöhuollolla ja muilla vastaavilla toimijoilla ei ole lähtökohtaisesti kestävää perustetta pysäyttää jalkakäytävälle, koska heidän kuljettamansa kuorma ei kuorman pienen massan tai pienten mittojen takia tavallisesti edellytä pysäyttämistä jalkakäytävälle tai pyörätielle kuorman purkamista tai kuorman lastaamista varten. Heidän tuleekin kävellä kauempaa tai etsiä parempi ja laillinen pysäyttämis- tai jopa pysäköintipaikka. 

Pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat kiellot

Ajoneuvon pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty mm:

– Jalkakäytävillä, pyöräteillä ja pyöräkaistoilla.

– Suojateillä ja risteyksissä sekä viiden metrin matkalla ennen niitä.

– Linja-autokaistalla ja liikenneympyrässä.

Kiellosta huolimatta on sallittua:

– Pysäyttää pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi. 

– Pysäyttää ja pysäköidä polkupyörä, kevyt sähköajoneuvo ja mopo jalkakäytävälle sekä pyörätielle.

– Pysäyttää muu ajoneuvo jalkakäytävälle tai pyörätielle tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Ehdot, joiden kaikkien toteutuessa muun ajoneuvon kuin polkupyörän, kevyen sähköajoneuvon tai mopon saa pysäyttää jalkakäytävälle tai pyörätielle:

– Pysäyttämiselle on oltava pakottava syy, kuten pysäyttämispaikalla oleva pysäyttämisen estävä liikennejärjestely tai kuorma on kooltaan taikka laadultaan sellaista, ettei ajoneuvoa voida pysäyttää muuhun paikkaan.

– Pysäyttämisen syynä on oltava ajoneuvoon nouseminen, siitä poistuminen, sen kuormaaminen tai kuorman purkaminen. Pysäyttäminen on perusteltua suurten ja painavien tavaroiden kohdalla, mutta ei kevyiden käsin kuljetettavien tavaroiden kohdalla.

– Pysähdys on lyhytkestoinen eli kestää enintään 5—10 minuuttia.

– Pysäyttämiseen liittyy selvästi näkyviä aktiivisia toimenpiteitä, jotka liittyvät välittömästi pysäyttämiseen. Näitä ovat matkustajien ottaminen kyytiin ja päästäminen kyydistä, sekä kuorman purkuun, lastaamiseen ja varmistamiseen liittyviä toimia. Pysäyttämiseen liittyvät välilliset toimet, kuten esimerkiksi kuorman kuittaaminen, maksaminen, odottaminen ja hakeminen eivät ole välittömiä toimenpiteitä.

– Pysäyttämispaikan läheisyydessä ei ole muuta pysäyttämiselle sopivaa paikkaa. Esim. liikkumisesteisen matkustajan ottaminen kyytiin jalkakäytävältä voi olla perusteltua, jos läheisyydessä ei ole sopivampaa paikkaa. 

– Pysäyttäminen ei saa haitata jalkakäytävällä tai pyörätiellä kulkemista. Esimerkiksi metrin välin jättäminen ajoneuvon ja rakennuksen väliin on katsottu riittävästi turvaavan tienkäyttäjän mahdollisuudet ohittaa pysäytetty ajoneuvo. 

– Pysäyttäminen ei saa estää kokonaan jalkakäytävän tai pyörätien liikennettä eikä pakottaa jalankulkijoita tai pyöräilijöitä muille tienosille, esimerkiksi ajoradalle.

– Kuljettajan on pysyttävä ajoneuvon läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä se.